Menu Zamknij

Celem Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie i pomaganie dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnego do życia codziennego osób niepełnosprawnych.
 3. Wytwarzanie sprzętu rehabilitacyjnego.
 4. Rewitalizacja i odnowa używanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 5. Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką Fundacji.
 6. Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i osprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej.
 7. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami kraju dzieci i osób niepełnosprawnych wówczas, kiedy takie leczenie jest nie możliwe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskiwania wsparcia rzeczowego i finansowego na cele statutowe Fundacji.
 9. Wspieranie, współtworzenie i tworzenie miejsc pracy chronionej.
 10. Tworzenie projektów i programów wspierających aktywację i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 11. Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków użytku codziennego: do utrzymania higieny osobistej; do utrzymania higieny i porządku pomieszczeń; środków opatrunkowych i medycznych niezbędnych do funkcjonowania osób objętych opieką Fundacji; artykuły spożywcze; pozyskiwanie i fundowanie odzieży dla osób objętych opieką Fundacji; zakup leków i sprzętu jednorazowego;
 12. Pomoc w pozyskiwaniu i dofinansowywanie ze środków Fundacji przystosowywania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 13. Dofinansowywanie i zapewnienie przewozu, w ramach potrzeb, osób objętych opieką Fundacji.
 14. Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów i imprez kulturalno-oświatowych na terenie
  kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – na rzecz działalności statutowej Fundacji.
 15. Rozpowszechnianie, propagowanie, informowanie za pomocą mediów o działalności i potrzebach Fundacji.
 16. Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego.
 17. Wspieranie i prowadzenie mediacji w celu poprawy funkcjonowania rodzin i w środowisku społecznym.
 18. Współtworzenie, zakładanie i prowadzenie centrów rehabilitacji.
 19. Współpraca z uczelniami i podmiotami kształcącymi w kierunku rehabilitacji, fizykoterapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 20. Organizowanie, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 21. Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób skonfliktowanych z prawem.
 22. Wspomaganie w aktywacji zawodowej oraz w poruszaniu się po rynkach pracy osobom wykluczonym społecznie i skonfliktowanych z prawem.
 23. Doraźna pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.